1,122

Cương Lĩnh Đảng Dân Chủ Đa Nguyên

Đảng Dân Chủ Đa Nguyên đặt nền tảng trên ba giá trị cốt lõi là đa nguyên, hòa giải hòa hợp dân tộc và bất bạo động để thực hiện lý tưởng xây dựng nước Việt Nam dân chủ, hiếu hòa.

Đảng Dân Chủ Đa Nguyên tôn trọng mọi thành phần xã hội, mọi sắc tộc, mọi tín ngưỡng và mọi khuynh hướng chính trị.

Đảng Dân Chủ Đa Nguyên thực thi dân chủ hành quyền vượt lên trên mô hình dân chủ ủy quyền.

Đảng Dân Chủ Đa Nguyên tổ chức và sinh hoạt theo mô hình tự quản và tự luyện. Mỗi thành viên đều có quyền hạn ngang nhau.

Đảng Dân Chủ Đa Nguyên áp dụng những quy luật dân chủ, tạo điều kiện và cơ hội cho mọi thành viên phát huy những sở trường của mình, để mỗi cá nhân phát triển bản thân và theo đuổi những mục tiêu phù hợp với khả năng của mình. Gia nhập vào tổ chức là để thực hiện những hoài bão của bản thân chứ không làm công cụ cho tổ chức.

Đảng Dân Chủ Đa Nguyên cổ vũ sự tự nguyện. Và không ai, dù ở bất cứ địa vị hay chức vụ nào trong tổ chức, có thể áp lực những thành viên khác làm những điều mà họ không muốn.

Đảng Dân Chủ Đa Nguyên chủ trương giáo dục hơn là kỉ luật trong những mâu thuẫn bất hoà hoặc vi phạm quyết định chung.

Đảng Dân Chủ Đa Nguyên chủ trương liên kết và yểm trợ mọi tổ chức và cá nhân có tinh thần phục vụ đất nước, trong tinh thần tương kính để xây dựng một nước Việt Nam dân chủ.

Đảng Dân Chủ Đa Nguyên lấy ý chí kiên trì làm nghị lực để thực hiện lý tưởng dân chủ đa nguyên. Tất cả thành viên nung náu ý chí hành động cho một tương lai chung để con người Việt Nam sống hài hòa với nhau, để đất nước thịnh vượng văn minh, hòa nhập với nhịp tiến hóa của nhân loại.

Hội Đồng Điều Hành Đảng DCĐN

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: