Đổi mới giáo dục bắt đầu từ đây (Thái Hạo)
“…Trong tình cảnh này, để gây dựng lại niềm tin đối với người dân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cần phải hành động, không thể để Hiến Nam trở thành một “biểu tượng” về bức tranh giáo dục dưới thời của ông, và tất yếu, trở thành điển hình cho nền giáo dục hiện nay…”